Algemene voorwaarden van Mood Internet B.V. hierna THE BLOOM STORE. (versie Januari 2022)
De huidige algemene voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door jouw als klant van de nieuwe voorwaarden.

Juistheid van de gegevens

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die je vindt in de ‘shop’, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder je hiervan expliciet op de hoogte te brengen. THE BLOOM STORE tracht naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen.

THE BLOOM STORE zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze website, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal je zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Je kunt in voormeld geval kosteloos uw bestelling annuleren.

Online bestellen

Het orderproces omvat de volgende stappen:

Kies je product en voeg het toe aan de winkelmand;

  • Geef het facturatie adres en het eventueel afwijkende leveringsadres in;
  • Geef de betalingsinformatie in;
  • Er word je gevraagd de algemene voorwaarden te aanvaarden;
  • Je kunt voor je je bestelling afrondt een samenvatting van jouw bestelling bekijken.

Na het plaatsen van een bestelling zal je van THE BLOOM STORE een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Indien je met een kredietkaart betaalt, zal je tevens een email ontvangen met de status van jouw betaling. Zodra de goederen worden opgestuurd zal je een bericht ontvangen met de factuur. Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties, bij een onverwachte voorraadbreuk zullen wij je informeren en behouden wij ons het recht voor om de reservatie voor een bestelling te annuleren.

Betaling

De betalingsmogelijkheden die wij toestaan worden op de website vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin je besteld hebt. Voor onze betalingsmogelijkheden met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de privacy policy.

Verkoopovereenkomst

Een ‘verkoop’ is het online aankopen van een artikel dat thuis of bij iemand op de werkplek wordt bezorgd. Op het moment dat je jouw bestelling afrondt, komt de koop tot stand en geldt er een betalingsverplichting. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

Er wordt niet overgegaan tot uitlevering:

  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
  • bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
  • bij overmacht.

Leveringsbeperking

Er zijn een aantal leveringsbeperkingen, neem deze in acht:

  • Postbusadressen worden niet aanvaard.
  • Zondag levering is niet mogelijk. Er wordt enkel geleverd van maandag tot Zaterdag, uitgezonderd feestdagen

Leveringen

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de gebruiker verhaald zullen worden.

Alle goederen worden verstuurd vanuit THE BLOOM STORE °. Als jouw order niet tijdig wordt geleverd kan je ons steeds contacteren op info@thebloomstore.nl met vermelding van je ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen jouw bestelling binnen de 14 dagen na de orderbevestigingsmail uit te sturen, dan kun je deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling binnen 14 dagen gegarandeerd.

De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele vervoerder. Voor het in ontvangst nemen van de goederen wordt een handtekening vereist. Je aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de aanvrager, indien deze zich op het door jou aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een tweede aanbieding.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 2 dagen omdat dit een versproduct betreft. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de website: THE BLOOM STORE is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de website, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze website (inclusief maar niet beperkt tot ‘verlies van winst’).

Gebruik van materiaal van/via de website

Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de website, of de informaticacodes die betrekking hebben op de website te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de website, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door THE BLOOM STORE ° worden aangewend.

Beëindiging

Annulering door THE BLOOM STORE van de verkoopovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen.

Wetgeving

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank te Rotterdam , onverminderd het recht van jou als de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, …).

Zou één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

Slot

Deze algemene voorwaarden vervangt iedere vroegere overeenkomst met jou als gebruiker.